سرفصل دروس رشته مهندسی کامپیوتر(گرایش نرم افزار)

 

رديف نام درس پيشنياز تعداد واحد نوع درس
نظري عملي
1 1- اخلاق اسلامی   2- آیین زندگی  بدون پیش نیاز - یکی از دو درس به اختیار خوانده شود  2 - عمومی
2 1- انقلاب اسلامي ایران   2- اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)  بدون پیش نیاز - یکی از دو درس به اختیار خوانده شود  2 - عمومی
3 1- تاریخ تحلیلی صدر اسلام   2- تاریخ امامت  بدون پیش نیاز - یکی از دو درس به اختیار خوانده شود  2 - عمومی
4 تربيت بدني 1 - - 1 عمومی
5 تربيت بدني 2 4 - 1 عمومی
6 جمعيت و تنظيم خانواده - 1 - عمومی
7 زبان خارجي - 3 - عمومی
8 فارسي - 3 - عمومی
9 1- تفسیر موضوعی قرآن   2- تفسیر موضوعی نهج البلاغه  بدون پیش نیاز - یکی از دو درس به اختیار خوانده شود  2 - عمومی
10 اندیشه اسلامی (1) - 2 - عمومی
11 1- اندیشه  اسلامي(2)   2- انسان در اسلام  پیش نیاز ردیف 10  -  یکی از دو درس به اختیار خوانده شود  2 - عمومی
12 ریاضی 1 - 3 - پایه
13 ریاضی 2 12 3 - پایه
14 معادلات دیفرانسیل همزمان با 13 3 - پایه
15 آمار و احتمالات مهندسی 12 3 - پایه
16 فیزیک 1 12 یا همزمان 3 - پایه
17 فیزیک 2 12 یا همزمان 3 - پایه
18 آزمایشگاه فیزیک 1 16 - 1 پایه
19 آزمایشگاه فیزیک 2 17 - 1 پایه
20 کارگاه عمومی - - 1 پایه
21 آزمایشگاه کامپیوتر همزمان با 22 - 1 اصلی
22 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - 4 - اصلی
23 برنامه سازی پیشرفته 22 3 - اصلی
24 ساختمان های گسسته 12 و 22 3 - اصلی
25 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 23 3 - اصلی
26 ساختمان داده ها 23 و 24 3 - اصلی
27 زبان تخصصی 7 و 23 2 - اصلی
28 مدارهای الکتریکی 1 16 و همزمان با 14 3 - اصلی
29 آزمایشگاه مدارهای الکتریکی 1 19 و 28 - 1 اصلی
30 مدارهای منطقی 24 و همزمان با 41 یا 28 3 - اصلی
31 آزمایشگاه مدارهای منطقی 29 و 30 - 1 اصلی
32 ریاضی مهندسی 13 و 14 3 - اصلی
33 طراحی الگوریتم ها 26 3 - اصلی
34 معماری کامپیوتر 25 و 30 3 - اصلی
35 آزمایشگاه معماری کامپیوتر 34 و 31 - 1 اصلی
36 سیستمهای عامل 34 3 - اصلی
37 نظریه زبانها و ماشین ها 26 3 - اصلی
38 طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 25  و 26 3 - اصلی
39 ریزپردازنده 1 34 3 - اصلی
40 آزمایشگاه ریزپردازنده 1 35 و 39 - 1 اصلی
41 مدارهای الکترونیکی  28 3 - اصلی
42 آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی 29 و 41 - 1 اصلی
43 شبکه های کامپیوتری همزمان با 36 3 - اصلی
44 شیوه ارائه مطالب و فنی 25 و 27 2 - اصلی
45 ذخیره و بازیابی اطلاعات 26 3 - تخصصی الزامی
46 هوش مصنوعی 33 3 - تخصصی الزامی
47 اصول طراحی کمپایلر 37 و 38 3 - تخصصی الزامی
48 مهندسی نرم افزار 1 45 3 - تخصصی الزامی
49 اصول طراحی پایگاه داده ها 45 3 - تخصصی الزامی
50 مهندسی نرم افزار 2 47 3 - تخصصی الزامی
51 آزمایشگاه سیستم عامل 36 - 1 تخصصی الزامی
52 آزمایشگاه پایگاه داده ها 49 - 1 تخصصی الزامی
53 پروژه 33 و 44 3 - تخصصی الزامی
54 کارآموزی 34 2 - تخصصی الزامی
55 روشهای محاسبات عددی 14 و 23 3 - تخصصی اختیاری
56 مهندسی اینترنت 34 و 36 3 - تخصصی اختیاری
57 گرافیک کامپیوتری1 موافقت گروه 3 - تخصصی اختیاری
58 برنامه نویسی همروند 38 3 - تخصصی اختیاری
59 شبیه سازی کامپیوتری 48 3 - تخصصی اختیاری
60 طراحی مدارهای واسط 39 3 - تخصصی اختیاری
61 سیستم های خبره 46 3 - تخصصی اختیاری
62 محیط های چند رسانه ای موافقت گروه 3 - تخصصی اختیاری
63 شبکه های کامپیوتری پیشرفته 43 3 - تخصصی اختیاری

 

نوشته شده توسط مدیر سایت  | لینک ثابت |